Literature Overview

The TreeGenes literature module provides access to publications of interested curated from Web of Science and other relevant sources. Literature records are connected to authors, species, and associated data. The current directory represents over 25100 articles from 1905 journals.

Literature Search

Year from to
Sort by

Browse

Jokipii-Lukkari Soile, Delhomme Nicolas, Schiffthaler Bastian, Mannapperuma Chanaka, Prestele Jakob, Nilsson Ove, Street Nathaniel R, Tuominen Hannele.
Plant physiology |
2018
Huang Jianzi, Hao Xuehong, Jin Ye, Guo Xiaohuan, Shao Qing, Kumar Kavitha S, Ahlawat Yogesh K, Harry David E, Joshi Chandrashekhar P, Zheng Yizhi.
BMC plant biology |
2018
Ruan Ya Nan, Xu Sheng, Guo Long, Zhu Ming Zhu, Wang Cong, Li Shu Yuan, Wang Hong Yan.
Ying yong sheng tai xue bao = The journal of applied ecology |
2018
Zhou Li, Quan Shaowen, Xu Hang, Ma Li, Niu Jianxin.
Molecules (Basel, Switzerland) |
2018
Cheng Yunqing, Zhang Yuchu, Liu Chunming, Ai Pengfei, Liu Jianfeng.
BMC plant biology |
2018
Wang Ao, Yang Qiwei, Li Qiuju, Wang Xiaonan, Hao Shuhong, Wang Jincheng, Ren Ming.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research |
2018
LaBonte Nicholas R, Zhao Peng, Woeste Keith.
Frontiers in plant science |
2018
Li Xiu-Yun, Lin Er-Pei, Huang Hua-Hong, Niu Ming-Yue, Tong Zai-Kang, Zhang Jun-Hong.
Frontiers in plant science |
2018
Ni Jun, Dong Lixiang, Jiang Zhifang, Yang Xiuli, Chen Ziying, Wu Yuhuan, Xu Maojun.
PloS one |
2018
Mader Malte, Pakull Birte, Blanc-Jolivet Céline, Paulini-Drewes Maike, Bouda Zoéwindé Henri-Noël, Degen Bernd, Small Ian, Kersten Birgit.
International journal of molecular sciences |
2018